© BUKO
Onderwijsinstellingen, Nieuwbouw, Advisering

Harbour IBSR Rotterdam

Opdrachtgever

Stichting BOOR

Architect

BUKO

Installatieadviseur

De Blaay/Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs

BVO

500 m2

Projectperiode

oktober 2018 - augustus 2019
april 2021 - mei 2022

Harbour International & Bilingual School of Rotterdam (Harbour IBSR) is onderdeel van de achtjarige pilot ‘Tweetalig onderwijs’ van het Ministerie van OCW. Door het karakter van de pilot groeit Harbour Bilingual met twee groepen per jaar tot een volledige tweestroomschool. Uiteindelijk is het doel om de Harbour International School en Harbour Bilingual bij elkaar te huisvesten en een internationale campus te ontwikkelen. De verwachting was dat al snel een tekort zou ontstaan tot zes lokalen bij een volledige tweestroomschool. Op korte termijn was uitbreiding nodig in het aantal klaslokalen. De vraag was hoe extra lokalen gerealiseerd zouden kunnen worden op de locatie midden in een woonwijk. Samen met Gemeente Rotterdam heeft Drees & Sommer (destijds nog BOAG) de haalbaarheid van de uitbreiding met zes lokalen onderzocht. Te beginnen met een globaal programma van eisen voor de komende vijf à zes jaar, met een onderbouwing van de groei van de school en de behoefte aan schoollokalen. Het programma is uitgewerkt in een ruimtelijke verkenning en een aantal schetsen van de uitbreidingsmogelijkheden. Verder hebben we de opties verkend en gezorgd voor een financiële onderbouwing van de mogelijkheden.

Drees & Sommer opperde een semipermanente huisvesting met units die esthetisch goed passen in de omgeving en ook nog eens voldoen aan de principes van de Frisse Scholen klasse B. Een oplossing die ook Gemeente Rotterdam enthousiast onthaalde, mede vanwege het circulaire karakter. In een meervoudig onderhandse procedure begeleidden we voor Stichting BOOR de leveranciersselectie van de semipermanente units en vervolgens de aannemersselectie voor de aanpassingen die aan het ontwerp gedaan moesten worden. Bij de realisatie van de units had Drees & Sommer de rol van projectmanager, directievoerder en toezichthouder. 

In 2021 bleek extra behoefte aan speelruimte. In nauw overleg met Gemeente Rotterdam. Stichting BOOR en uiteraard Harbour ISBR heeft Drees & Sommer opnieuw de plaatsing aanbesteding, aanpassing en plaatsing van een maatwerkunit gecoördineerd. 

Toegevoegde waarden

Complete traject van haalbaarheidsstudie tot en met realisatie
Veel aandacht voor het proces en ontwerp van de tijdelijke huisvesting
Omgevingscommunicatie
Directievoering en toezicht tot en met oplevering en nazorg

Diensten

Projectmanagement
Construction Management

© BUKO
© BUKO
© BUKO
© BUKO
© BUKO