Privacy

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. Het spreekt voor zich dat wij ons houden aan de wettelijke bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp bescherming persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website
De exploitant van de website is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website en verwerkt deze gegevens. U vindt de contactgegevens in de disclaimer van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken).  Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze dienstverlening van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt hiervoor, en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, te allen tijde contact met ons opnemen op het in de disclaimer vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U heeft ook het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Details vindt u in het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-tools en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de mogelijkheden van het recht van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website staat vermeld op de disclaimer. De voor de verwerking verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping ongewijzigd.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 van de AVG)
Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f van de AVG, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens hierna niet meer voor direct marketingdoeleinden gebruikt (bezwaar op grond van artikel 21, lid 2 van de AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om een rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de website toestuurt, gebruikt deze website SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" alsmede aan het hangslotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codeversleutelingring is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt hiervoor, en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, te allen tijde contact met ons opnemen op het in de disclaimer vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het inde disclaimer vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
 • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar heeft aangetekend, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Privacy Officer
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. 

Lejla Llugaxhiu

E-Mail: datenschutzbeauftragter(at)dreso.com

 

 

4. Gegevensverzameling op onze website

4.1 Cookies
Sommige internetwebsites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u heeft aangevraagd (bv. de winkelwagenfunctie), worden geplaatst op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het plaatsen van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden geplaatst, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Managementplatform Usercentrics Consent

Deze website maakt gebruik van tracking-technologieën van websites van derden om onze diensten te verlenen en voortdurend te verbeteren, en om advertenties weer te geven volgens de interesses van de gebruikers. Ik ga hiermee akkoord en kan mijn toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen met gevolgen voor de toekomst.

Verwerkend bedrijf

Usercentrics GmbH

Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland

Doeleinden van de gegevens

Deze lijst geeft de doelen weer voor het verzamelen en verwerken van gegevens.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Toestemming voor opslag

Gebruikte technologieën

 • Lokale opslag

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Opt-in- en opt-out-gegevens
 • Verwijzende URL
 • Gebruikersagent
 • Gebruikersinstellingen
 • Toestemmings-ID
 • Tijdstip van toestemming
 • Type toestemming
 • Sjabloonversie
 • Taal banner

Juridische basis

Hieronder staat de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Art. 6 par. 1 lid 1 punt a van de AVG

Locatie van verwerking

Europese Unie

Bewaarperiode

De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden.

De toestemmingsgegevens (gegeven toestemming en herroeping van toestemming) worden drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.

Ontvangers van de gegevens

 • Usercentrics GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf

Hieronder staat het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf.

datenschutz(at)usercentrics.com

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://usercentrics.com/privacy-policy

4.2 Serverlogbestanden
De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

4.3 Contactformulier
Als u Drees & Sommer vragen stuurt via een contactformulier, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door het Drees & Sommer kantoor in het desbetreffende land opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt derhalve uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de AVG).  U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping ongewijzigd.
De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.

5. Analysetools en advertenties

5.1 Google

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.
Het plaatsen van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering
Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt doorgegeven, zal niet met andere gegevens van Google worden
samengevoegd.

Browser-plugin
U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor bestemde instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar maken tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige websitebezoeken wordt voorkomen: Google Analytics deactiveren.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking
Wij hebben een opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken"-functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifiek persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaar maken tegen gegevensverzameling".

Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk  naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Via deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags, plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

Als een deactivering op domein- of cookieniveau is uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Google Remarketing of het "vergelijkbare doelgroepen"-component van Google
Wij gebruiken de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie op onze website. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Wij gebruiken deze functie om interesse-gerelateerde, gepersonaliseerde advertenties op websites van derden weer te geven die ook deelnemen aan het Google-advertentienetwerk.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Om deze advertentieservice mogelijk te maken, plaatst Google tijdens uw bezoek aan onze website een cookie met een cijferreeks op uw apparaat via uw internetbrowser. Deze cookie registreert zowel uw bezoek als het gebruik van onze website in geanonimiseerde vorm. Daarbij worden echter geen persoonsgegevens doorgegeven. Als u vervolgens de website van een derde bezoekt die ook gebruik maakt van het Google-advertentienetwerk, kunnen er mogelijk advertenties verschijnen die betrekking hebben op onze website of onze aanbiedingen daar.

Om deze functie permanent te deactiveren, biedt Google via https://www.google.com/settings/ads/plugin een browserplugin aan voor de meest gangbare internetbrowsers.

Via cross-device marketing kan Google uw gebruiksgedrag op meerdere apparaten volgen, zodat u op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt, zelfs als u van apparaat wisselt. Hiervoor moet u echter toestemming hebben gegeven voor het koppelen van uw browsergeschiedenis aan uw bestaande Google-account.

Google biedt meer informatie over Google Remarketing op https://www.google.com/privacy/ads/ .

Google Ads-dienst

Beschrijving van de dienst
Dit is een reclamedienst.

Verwerkend bedrijf
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkende firma
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf:
support.google.com/policies/troubleshooter/7575787

Doeleinden van de gegevensverwerking
Deze lijst geeft de doeleinden van de verzameling en verwerking van gegevens weer:

 • Targeting

Gebruikte technologieën
Deze lijst bevat alle technologieën waarmee deze dienst gegevens verzamelt. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst:

 • Cookies
 • Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die bij of door het gebruik van de dienst worden verzameld:

 • Klikpad
 • Gebeurtenissen
 • IP-adres
 • Verwijzende URL
 • Touchpoint naar advertentiemedium
 • Transacties
 • Gebruikersagent
 • Bekeken pagina's

Rechtsgrond
Hieronder wordt de vereiste rechtsgrond voor de verwerking van gegevens genoemd:
art. 6, lid 1, 1e zin, punt a AVG

Plaats van verwerking
Dit is de primaire plaats waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart hierover ingelicht:
Europese Unie

Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens voor de verwerking worden opgeslagen. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn voor de doeleinden van de verwerking.

Doorgifte aan derde landen
Deze dienst kan de geregistreerde gegevens doorgeven aan een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst gegevens mogelijk buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt, overdraagt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en inspectiedoeleinden worden verwerkt, zonder dat u hiertegen in beroep kunt gaan. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Dit kan ten behoeve van verschillende doeleinden worden gedaan, bijv. voor de opslag of verwerking.

 • Verenigde Staten van Amerika
 • Singapore
 • Chili
 • Taiwan

Ontvangers van de gegevens
Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens genoemd.

 • Google LLC
 • Google Ireland Limited
 • Alphabet Inc

Klik hier om de privacybepalingen van de gegevensverwerker te lezen:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klik hier om alle toestemmingen voor alle domeinen van het verwerkende bedrijf in te trekken
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informatie over de opslag
Hieronder ziet u hoelang cookies maximaal op een apparaat mogen worden opgeslagen die door het gebruik van de cookie-opslagmethode en het gebruik van andere methoden zijn vastgelegd.
Maximale opslagduur van cookies: 1 jaar

5.2 LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads
Wij gebruiken de conversietrackingtechnologie en de retargetingfunctie van de LinkedIn Corporation op onze website.

Met behulp van deze technologie kunnen aan bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn worden aangeboden. Verder is er de mogelijkheid om anonieme rapporten op te stellen over de prestaties van de advertenties, alsmede informatie over de website-interactie. Hiervoor is op deze website de LinkedIn Insight-tag ingebed, die een verbinding met de LinkedIn-server tot stand brengt als u deze website bezoekt en tegelijkertijd op uw LinkedIn-account bent ingelogd.

In het privacybeleid van LinkedIn op www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals de mogelijkheden en rechten om uw privacy te beschermen. Als u bij LinkedIn bent ingelogd, kunt u de gegevensverzameling op elk moment deactiveren via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

5.3 Facebook-pixels

Wij maken op onze website gebruik van Facebook-pixels voor de analyse en de optimalisatie van de weergave van advertenties. Aanbieder is Facebook Ireland Ltd., 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IERLAND.

Hierdoor kunnen wij via Facebook Ads aan bezoekers van onze website op hun interesses afgestemde reclame laten tonen, als u Facebook of andere websites bezoekt die eveneens van deze tool gebruikmaken. Zodra u hebt ingestemd met het gebruik van cookies en tools waarvoor uw toestemming vereist is, brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server tot stand. Door Facebook-pixels als cookie in onze website op te nemen, ontvangt Facebook de informatie dat u de site hebt bezocht of op een advertentie hebt geklikt. De gegevens worden door Facebook conform het gegevensbeleid van Facebook verwerkt en opgeslagen. Door de gegevens met het desbetreffende gebruikersprofiel te koppelen, kunnen ze door Facebook voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden gebruikt. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor de plaatsing van advertenties via Facebook Ads intrekken.

Met behulp van Facebook-pixels kunnen wij doelgroepgerichte reclame plaatsen die op uw wensen en interesses is afgestemd. Indien u als Facebook-gebruiker gepersonaliseerde reclame hebt toegestaan, krijgt u passende reclame te zien.

Meer informatie over de omgang met gegevens van gebruikers vindt u in het gegevensbeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/policy.php  

6. Plugins en tools

6.1 YouTube
YouTube met uitgebreide gegevensbescherming. Onze website gebruikt plugins van de YouTube-website. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet absoluut uitgesloten. YouTube maakt bijvoorbeeld - ongeacht of u een video bekijkt - verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hiermee wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze websitepagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze wist.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarop wij geen invloed hebben. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

6.2 Vimeo
Onze website gebruikt plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze websitepagina's bezoekt die voorzien zijn van een Vimeo-plugin, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hiermee wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze websitepagina's u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet op Vimeo bent ingelogd of wanneer u geen Vimeo-account heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de server van Vimeo in de VS doorgestuurd.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo-account.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

6.3 Adobe Typekit Web Fonts
Onze website gebruikt zogenaamde webfonts van Adobe Typekit voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u onze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde lettertypes rechtstreeks van Adobe om ze correct op uw apparaat weer te geven. Daarbij brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Volgens Adobe worden er bij het verstrekken van de lettertypes geen cookies geplaatst.

Adobe is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie die ervoor moet zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Meer informatie vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is noodzakelijk om een uniform lettertype op onze website te garanderen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.
U vindt het privacybeleid van Adobe op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

6.4 Issuu

Deze website gebruikt het digitale publicatieplatform Issuu (Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Verenigde Staten). 

Gebruikte technologieën
Cookies

Verzamelde gegevens
Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Datum en tijd bezoek
 • IP-adres
 • Duur van bezoek aan pagina
 • Verbruiksgegevens

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://issuu.com/legal/privacy

6.5 Slido

Deze website gebruikt het gebruiksvriendelijke platform Slido voor vragen en opiniepeilingen (sli.do s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slowakije) voor bijeenkomsten en evenementen.

Gebruikte technologieën
Cookies

Verzamelde gegevens
Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Naam bedrijf
 • Contactinformatie
 • Informatie apparaat
 • E-mailadres
 • Locatie-informatie
 • IP-adres
 • Ingevoerde naam
 • Profielinformatie
 • Statistische informatie
 • Tijd van toegang of ophalen
 • Inhoud van chat
 • Factuurinformatie
 • Informatie over taal
 • Logboek- en activiteitengegevens
 • Aankoopinformatie

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://www.sli.do/terms#privacy-policy

6.6 Google reCAPTCHA

Dit is een dienst die controleert of de gegevensinvoer op een website door een mens of een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd.

Verwerkend bedrijf

Google ​Ireland​ Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Doeleinden van de gegevensverwerking

Deze lijst geeft de doeleinden van de verzameling en verwerking van gegevens weer:

 • Tracking
 • Bescherming tegen bots

Gebruikte technologieën

 • Cookies

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die bij of door het gebruik van de dienst worden verzameld.

 • Browsertaal
 • Browserplug-ins
 • Klikpad
 • Datum en tijd van het bezoek
 • IP-adres
 • Gebruikersgedrag
 • Tijd die op een pagina is doorgebracht
 • Gebruikersinvoer

Rechtsgrond

Hieronder wordt de vereiste rechtsgrond voor de verwerking van gegevens genoemd.

 • Art. 6, lid 1, 1e zin, punt f AVG

Plaats van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens voor de verwerking worden opgeslagen. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de bewerking.

Ontvangers van de gegevens

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkende firma

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Doorgifte aan derde landen

Deze dienst kan de geregistreerde gegevens doorgeven aan een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst gegevens mogelijk buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt, overdraagt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en inspectiedoeleinden worden verwerkt, zonder dat u hiertegen in beroep kunt gaan. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Dit kan ten behoeve van verschillende doeleinden worden gedaan, bijv. voor de opslag of verwerking.

Klik hier om de privacybepalingen van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om alle toestemmingen voor alle domeinen van het verwerkende bedrijf in te trekken https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=e

6.7 Sendinblue

Beschrijving van de dienst
Dit is een marketingbedrijf dat een softwareplatformdienst voor bedrijven aanbiedt:

Verwerkend bedrijf
Sendinblue Inc.
7 Rue de Madrid, 75008 Parijs, Frankrijk

Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf
Hieronder staat het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf:
dpo@sendinblue.com

Doeleinden van de gegevens
Deze lijst geeft de doelen weer voor het verzamelen en verwerken van gegevens:

 • Marketing
 • Beveiliging waarborgen, fraude voorkomen en debuggen
 • Analyse van traject gebruiker
 • Automatisering
 • Functionaliteit
 • Statistieken
 • Optimalisatie

Gebruikte technologieën
Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze dienst gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Cookies
 • Webbakens
 • Verzamelde gegevens
 • Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Naam bedrijf
 • Tijd van toegang of ophalen
 • IP-adres
 • Type browser
 • Informatie over besturingssysteem

Juridische basis
Hieronder staat de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.
Art. 6 par. 1 lid 1 punt a van de AVG

Locatie van verwerking
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u hierover apart geïnformeerd.
Europese Unie

Bewaarperiode
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden.
2 jaar

Ontvangers van de gegevens
Hieronder staan de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.
Sendinblue Inc.

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/#privacysibinc
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://www.sendinblue.com/legal/cookies

6.8 Cloudfront/Amazon Web Services

Beschrijving van de dienst
Dit is een content delivery-netwerk van Amazon. Door het gebruik van een CDN kan een gebruiker content beschikbaar maken die u sneller kunt ophalen met behulp van regionale of internationale gedistribueerde servers. Wanneer u naar deze content bladert, wordt een verbinding gelegd tussen u en de respectievelijke servers van het CDN, waarbij persoonsgegevens kunnen worden overgedragen.

Verwerkend bedrijf
Amazon Web Services EMEA SARL
38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Doeleinden van de gegevens
Deze lijst geeft de doelen weer voor het verzamelen en verwerken van gegevens:

 • Leveren van inhoud (content)

Gebruikte technologieën
Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze dienst gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.

 • Scripts

Verzamelde gegevens
Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld:

 • Gegevens gebruikersagent
 • Verbruiksgegevens
 • Besturingssysteem apparaat
 • Informatie apparaat
 • IP-adres
 • Informatie browser

Juridische basis
Hieronder staat de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

Art. 6 par. 1 lid 1 punt f van de AVG

Locatie van verwerking
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u hierover apart geïnformeerd.

 • Wereldwijd

Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Overdracht naar andere landen
Deze dienst kan de verzamelde gegevens overdragen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens buiten de EU/EER en naar een land zonder de vereiste normen voor gegevensbescherming kan overdragen. Indien de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsmaatregelen, eventueel zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst van landen waar de gegevens naar worden overgedragen. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals opslag of verwerking.

 • Wereldwijd

Ontvangers van de gegevens
Hieronder staan de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld:

 • Amazon Web Services EMEA SARL

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://aws.amazon.com/privacy/

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://aws.amazon.com/privacy/

6.9 Google Fonts

Beschrijving van de dienst
Dit is een verzameling lettertypen voor commercieel en persoonlijk gebruik.

Verwerkend bedrijf
Google Ireland Limited
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Ierland

Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf
Hieronder staat het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Doeleinden van de gegevens
Deze lijst geeft de doelen weer voor het verzamelen en verwerken van gegevens:

 • Lettertypen leveren
 • Verbetering van de dienst

Gebruikte technologieën
Deze lijst geeft alle technologieën weer die deze dienst gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst:

 • API's

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • IP-adres
 • Geaggregeerde verbruikscijfers
 • Aanvragen voor bestanden met lettertypen
 • Verwijzende URL
 • CSS-aanvragen
 • Gebruikersagent
 • Informatie browser

Juridische basis
Hieronder staat de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld:

Art. 6 par. 1 lid 1 punt a van de AVG

Locatie van verwerking
Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u hierover apart geïnformeerd.

 • Europese Unie

Bewaartermijn
De bewaartermijn is de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Overdracht naar andere landen
Deze dienst kan de verzamelde gegevens overdragen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens buiten de EU/EER en naar een land zonder de vereiste normen voor gegevensbescherming kan overdragen. Indien de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsmaatregelen, eventueel zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst van landen waar de gegevens naar worden overgedragen. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals opslag of verwerking.

 • Verenigde Staten van Amerika
 • Singapore
 • Taiwan
 • Chili

Ontvangers van de gegevens
Hieronder staan de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld:

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

7. Sollicitantenbeheersysteem bij Drees & Sommer

Hartelijk dank voor uw belangstelling in een baan bij de Drees & Sommer Groep (hierna te noemen "Drees & Sommer"); dit omvat alle bedrijven die zijn aangesloten bij Drees & Sommer SE in overeenstemming met §§ 15 ff van de Duitse Stock Corporation Act (AktG), ongeacht welk nationaal recht van toepassing is op de respectieve rechtspersoon. Tot Drees & Sommer behoren bijvoorbeeld ook Gassmann + Grossmann Baumanagement GmbH en RBSGROUP.

De HR-afdeling van Drees & Sommer is verantwoordelijk voor het sollicitantenbeheersysteem:

Drees & Sommer SE
Personalabteilung
Obere Waldplätze 13
70569 Stuttgart

Door akkoord te gaan met ons privacybeleid, geeft u Drees & Sommer het recht om uw persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en op te slaan met het oog op de verwerking van uw sollicitatie naar een functie, in het wervingsproces en voor werving.  Drees & Sommer gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens, die u in ons sollicitantenportaal aan ons verstrekt, uitsluitend voor het verwerken van uw sollicitatie en het vervullen van vacatures.

Alle procedures waarbij uw persoonsgegevens bij Drees & Sommer worden gebruikt en verwerkt, worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. Vacatures worden bij Drees & Sommer vervuld in samenwerking met onze medewerkers van de personeelsafdeling en de managers van het desbetreffende Drees & Sommer-bedrijf. Ongevraagde sollicitaties worden centraal door onze HR-afdeling verwerkt en op basis van uw profiel naar de betreffende Drees & Sommer-bedrijven doorgestuurd. 

In ons online sollicitatieformulier vragen wij uw toestemming of uw gegevens in aanmerking komen voor verdere functies bij Drees & Sommer.  Indien u het vakje "Ik ga ermee akkoord dat mijn sollicitatie ook naar andere bedrijven binnen de Drees & Sommer Groep mag worden doorgestuurd (...)" aanvinkt, zullen wij uw gegevens doorsturen aan andere verantwoordelijke personen binnen Drees & Sommer indien wij van mening zijn dat uw profiel interessant is voor andere functies. Als u het niet eens bent met deze procedure, vink dan het vakje "Ik wil dat mijn sollicitatiedocumenten alleen voor deze functie in aanmerking worden genomen" aan. Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar hr.nl(at)dreso.com of in uw sollicitantenprofiel.

Wanneer u wordt aangenomen. worden uw persoonsgegevens overgedragen aan ons HR-personeelsinformatie- en boekhoudsysteem. Wij gebruiken het "Secure Socket Layer" (SSL)-coderingsproces om uw gegevens te beschermen.

Na afloop van de aanwervingsprocedure worden uw gegevens uiterlijk na 6 maanden gewist. Bovendien heeft u uiteraard te allen tijde het recht om uw gegevens uit onze databank te laten verwijderen. Wanneer u wordt aangenomen, worden uw persoonsgegevens  overgedragen aan ons HR-personeelsinformatie- en boekhoudsysteem.

Opmerking voor recruiters en HR-adviseurs
Wij wijzen u erop dat de ondernemingen die tot de Drees & Sommer Groep behoren, geen ongevraagde sollicitaties via wervings- en uitzendbureaus wensen te ontvangen. Tenzij er een schriftelijke wervingsovereenkomst is gesloten, zullen de bedrijven die tot de Drees & Sommer Groep behoren geen commissie betalen voor wervingsactiviteiten of soortgelijke (compensatie)betalingen.

Indien recruiters of uitzendbureaus, ondanks het ontbreken van een dergelijke schriftelijke overeenkomst, toch sollicitaties of aanbevelingen van kandidaten toch doorsturen naar de tot de  Drees & Sommer Groep behorende bedrijven, behouden de tot de Drees & Sommer Groep behorende bedrijven zich uitdrukkelijk het recht voor deze sollicitanten te bekijken en, indien van toepassing, in dienst te nemen zonder enige verplichting tot betaling van een plaatsingsprovisie aan de recruiters of uitzendbureaus. Elke ongevraagde toezending van sollicitaties, met inbegrip van die voor managers, wordt beschouwd als eigendom van de bedrijven die tot de Drees & Sommer Groep behoren.